7 am & 5 pm Sunday 13 Jan 19
8 & 11.15 am Sunday 16 Dec 18
8 & 11.15 am Sunday 2 Dec 18
8 & 11.15 am Sunday 18 Nov 18